درباره ما

درباره شرکت پخش نیرو سپهر مهار

شــرکت پخــش نیــرو سـپهر مهار در سـال ۱۳۷۲ توســط تیمـی از متخصصیـن و مهندسـان بـا هـدف طراحـی و سـاخت تابلوهـای بـرق مطابـق بـا اسـتاندارهای بیـن المللـی و دسـتور العمـل هـای موجـود در صنعـت بـرق ایـران احـداث گردید. و در ایـن راسـتا موفـق بـه دریافـت تاییدیـه از توانیـر و شـرکت هـای توزیـع بـرق منطقـه ای شـده اسـت. همچنیـن شـرکت پخـش نیـرو از سـال ۱۳۸۰ در راسـتای گسـترش تولیـدات خـود اقـدام بـه راه انـدازی مجموعـه طراحـی و تولیـد انـواع سیسـتم هـای انتقـال هـوا و تهویـه مطبـوع و دمپـر هـای صنعتـی نمـود ، کـه بـا عنایـت بـه تجـارب قبلـی در تولیـد صنعتـی و دارا بـودن امکانــات بــه روز و متخصصیــن بــا تجربــه هــم اکنــون جــزء ســازندگان برتــر در ایــن رشــته قـرار گرفتـه اسـت. همچنیـن شـایان ذکـر اسـت محصـولات تهویـه مطبـوع و دمپـر هـای صنعتـی بـا برنـد پخش نیرو سپهر مهار بـه ثبـت رسـیده اسـت. سابقه ۲۳ ساله و گستردگی تولیدات این شرکت در سطح کشور مؤید ادعای ماست.